கண்காட்சி

கண்காட்சி1

2016 வியட்நாம் Vietstock கண்காட்சி

கண்காட்சி2

எகிப்து அக்ரோம் 2017

கண்காட்சி 6

விஐவி பாங்காக், தாய்லாந்து 2017

கண்காட்சி3

2018 அபுதாபி VIV கண்காட்சி

கண்காட்சி 5

அக்ரோம் துபாய் 2019